Aðalfundur Einhverfusamtakanna 25. apríl

Aðalfundur Einhverfusamtakanna verður haldinn mánudaginn 25. apríl 2022, klukkan 19:30. 

Fundarstaður:  Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík, fundarsalur á 4. hæð.

Fundarefni:

   Venjuleg aðalfundarstörf.

   Önnur mál.

Borist hefur tillaga að lagabreytingum frá stjórn samtakanna sem mun verða tekin fyrir á fundinum, sjá hér að neðan.

Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna og kynna sér starfsemi samtakanna, taka sameiginlegar ákvarðanir um þau málefni sem framundan eru hjá samtökunum. Það þarf sífellt að vera vakandi vegna velferðarmála einhverfra, og því áríðandi að sem flestir taki þátt í félagsstarfinu.

       Kær kveðja, stjórn Einhverfusamtakanna.

 

Í ljósi þess að sett hafa verið lög um félög til almannaheilla, lög nr. 110 25.júní 2021, https://www.althingi.is/altext/151/s/1814.html, er ljós að Einhverfusamtökin þurfa að gera töluverðar breytingar á sínum lögum til að uppfylla skilyrði þeirra laga. Hefur stjórn samtakanna því sett saman lagabreytingartillögu að nýjum heildarlögum fyrir samtökin. Þetta er mikilvægt því ríki og sveitarfélög geta sett það skilyrði fyrir styrkveitingu að félag uppfylli skilyrði laganna. Einnig á almenningur eingöngu rétt á skattaafslætti af veittum styrkjum til félagasamtaka sem eru skráð sem félag til almannaheilla.

 

Lagabreytingartillaga stjórnar Einhverfusamtakanna:

Samþykktir Einhverfusamtakanna.

 1. gr.

Félagið heitir Einhverfusamtökin og starfar á landsgrundvelli.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

Að fenginni skráningu í almannaheillaskrá samkvæmt ákvæðum laga nr. 110/2021, um félög til almannaheilla, skal aftan við heiti félagsins aukið skammstöfuninni fta., sem stendur fyrir „félag til almannaheilla“.

 1. gr.

Með einhverfu fólki í samþykktum þessum er átt við einstaklinga innan einhverfurófsins í víðum skilningi.

 1. gr.

Tilgangur félagsins er að gæta réttar einhverfs fólks í hvers kyns hagsmunamálum og veita þeim þar með jafnt tækifæri til velsældar á við aðra. Í því skyni á félagið eftir bestu getu að:

a)       Gæta réttar einhverfra í hvers kyns hagsmunamálum.

b)      Stuðla að því að einhverft fólk fái næga og ákjósanlega þjónustu, svo sem greiningu, aðgengi að þjálfun(t.d. iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, talþjálfun), kennslu/menntun, atvinnu og ýmsum stuðningsúrræðum.

c)       Þrýsta á menntun og sérþjálfun fólks í greiningu, þjálfun og annarri þjónustu við einhverft fólk.

d)      Vera vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning.

e)       Standa reglulega fyrir fræðslu.

f)       Kynna einhverfu og hagsmunamál einhverfs fólks fyrir stjórnvöldum.

g)      Annast samstarf og tengsl við sambærileg innlend og erlend félagasamtök.

h)      Tryggja að þegar áunninn árangur glatist ekki.

Félaginu er ekki ætlað að hafa með höndum atvinnustarfsemi. Því er þó heimilt að gefa út og selja fræðslu- og kynningarefni, sem samræmist framangreindum tilgangi. Slík starfsemi skal aðeins vera í þeim mæli að óverulega fjárhagslega þýðingu hafi fyrir félagið.

Félagið skal eiga aðild að Öryrkjabandalagi Íslands og Landssamtökunum Þroskahjálp.

 1. gr. 

Félagar geta verið; einhverft fólk, aðstandendur þeirra, og aðrir sem vilja vinna að markmiðum félagsins  á forsendum einhverfs fólks.

Stjórn félagsins tekur afstöðu til umsókna um félagsaðild og heldur félagaskrá. Stjórn félagsins skal fella félaga af skrá ef hann er í vanskilum með félagsgjald síðast liðinna tveggja ára. Stjórn er heimilt að framselja framangreind hlutverk sín til tiltekins aðila innan stjórnar eða starfsmanns félagsins.

Félagar bera ekki persónulega ábyrgð á skuldum eða öðrum skuldbindingum félagsins nema með félagsgjaldi sínu.

 1. gr. 

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins, en stjórn þess fer með framkvæmdavald milli aðalfunda.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einvörðungu skráðir félagar. Ekki má framselja atkvæðisrétt sinn eða fela öðrum umboð til að fara með hann. 

 1. gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum, sem kjörnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn, er skulu vera fjár síns ráðandi. Leitast skal við að stjórnin endurspegli samsetningu félagsins. Annað hvert ár skulu tvö kjörin í stjórn.  Skal annað þeirra vera formaður stjórnar og vera kjörið sérstaklega til þeirra starfa.  Hitt árið skulu þrjú kjörin til setu í stjórn. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti en hvað formann varðar. Stjórn er þó heimilt að kjósa varaformann úr sínum röðum er verður starfandi formaður á meðan formanni er ekki kleift að sinna þeim störfum. Hvert ár skal kjörinn einn varamaður í stjórn til tveggja ára. 

Óheimilt er að sitja í stjórn sem aðalmaður lengur en sex ár samfellt. Hlutaðeigandi má þó ljúka óloknu kjörtímabili.

Stjórn kemur fram fyrir hönd félagsins og ritar firma þess. Stjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra, er skal vera fjár síns ráðandi, og getur veitt honum prókúruumboð. Framkvæmdastjóra er heimilt að ráða annað starfsfólk með leyfi stjórnar.

Stjórn félagsins kveður fólk til starfa í ýmsum nefndum og starfshópum eða sem fulltrúa á vegum félagsins eftir þörfum. Nefndirnar og starfshópar skulu vera stjórn félagsins til ráðuneytis um málaflokka sína og aðstoðar við þau verkefni sem þeim eru falin.

Stjórn skal gæta þess að einhverft fólk eigi beina aðkomu að eigin málum, svo sem með því að skipa einhverft fólk í nefndir og starfshópa eftir því sem við á.

Aðalfundur kýs til tveggja ára í senn tvo skoðunarmenn ársreikninga, er skulu vera fjár síns ráðandi.

Krafa um að einhver í embætti sé fjár síns ráðandi nær yfir alla embættissetuna. Hlutaðeigandi víkur sjálfkrafa úr því embætti á meðan skilyrðið er ekki uppfyllt.

 1. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn í mars- eða aprílmánuði ár hvert.  Stjórn félagsins skal boða til hans með tilkynningu á heimasíðu og Facebook-síðu samtakanna með minnst 10 daga fyrirvara. Tilkynningu skal einnig senda í tölvupósti til þeirra félaga sem eru með skráð netfang hjá samtökunum. Í fundarboði skal þess sérstaklega getið ef fram hafa komið tillögur til breytinga á samþykktum þessum, eða ef komið hefur fram tillaga um slit á félaginu.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

a)       Kosning fundarstjóra og fundarritara.

b)       Skýrsla stjórnar um störf félagsins á starfsárinu sem er að ljúka.

c)       Ársreikningur síðastliðins árs lagður fram og borinn upp til samþykktar.

d)       Breytingar á samþykktum félagsins, ef við á.

e)       Afgreiðsla á tillögu um slit félagsins, ef við á.

f)        Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta starfsár.

g)       Kjör stjórnar.

h)       Kjör skoðunarmanna ársreikninga.

i)        Önnur mál.

Stjórn félagsins getur boðað til aukaaðalfundar ef brýna nauðsyn ber til. Aukaaðalfundur skal boðaður með dagskrá á sama hátt og árlegur aðalfundur. Um atkvæðisrétt og kosningu á aukaaðalfundi gilda sömu reglur og á aðalfundi.

 1. gr. 

Á aðalfundi ræður kosningu einfaldur meirihluti greiddra atkvæða nema þegar samþykktir þessar kveða sérstaklega á um annað hlutfall. Til breytinga á samþykktum félagsins sem og til slita þess þarf þó að lágmarki ¾ hluta greiddra atkvæða aðalfundar. Tillögur til breytinga á samþykktum þessum eða til slita á félaginu verða því aðeins bornar undir atkvæði að stjórn félagsins hafi fengið þær í hendur fyrir 1. dag febrúarmánaðar á viðkomandi ári og þeirra hafi verið getið í skriflegu fundarboði þess aðalfundar. 

 1. gr. 

Stjórn félagsins skal boða til almennra funda eigi færri en tveggja á hverju starfsári.

Stjórn skal beita sér fyrir því að innan vébanda félagsins starfi hópar einhverfs fólks.

 1. gr. 

Fjárhagsár félagsins er almanaksárið.

Tekjum félagsins skal einungis varið til framgangs tilgangs og markmiða þess, sbr. 3. gr. 

 1. gr. 

Ákvörðun um slit félagsins verður aðeins tekin á aðalfundi.  Standi eignir eftir þegar upp hafa verið gerðar allar skuldir og skuldbindingar félagsins skulu þær eignir við slit renna til Landssamtakanna Þroskahjálpar, sem verja skal eignunum til verkefna sem samrýmast tilgangi skv. 3. gr. Þeim aðalfundi er heimilt að ráðstafa eignunum með öðrum hætti með ákvörðun sé það gert mótatkvæðalaust. 

 1. gr. 

Samþykktir þessar öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda á þeim aðalfundi er þær hljóta samþykki.  Jafnframt falla úr gildi frá sama tíma eldri lög félagsins. 

 

Núverandi lög Einhverfusamtakanna:

Lög Einhverfusamtakanna.

 1. gr.

Félagið heitir Einhverfusamtökin og starfar á landsgrundvelli.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

 1. gr. 

Með einhverfum í lögum þessum er átt við einstaklinga innan einhverfurófsins í víðum skilningi.

 1. gr.

Markmið félagsins eru:

a)       Að gæta réttar einhverfra í hvers kyns hagsmunamálum.

b)      Að sjá til þess að einhverfir fái næga og ákjósanlega þjónustu, svo sem greiningu, þjálfun, kennslu, atvinnu og ýmis stuðningsúrræði.

c)       Að stuðla að því að mennta og sérþjálfa fólk í greiningu, þjálfun og umönnun einhverfra.

d)      Að vera vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning aðstandenda einhverfra.

e)       Að staðið verði fyrir reglulegri fræðslu fyrir félagsmenn.

f)       Að kynna einhverfu og hagsmunamál einhverfra fyrir stjórnvöldum og almenningi.

g)      Að annast samstarf og tengsl við sambærileg erlend félagasamtök. 

 1. gr. 

Félagar geta verið; einhverfir, aðstandendur þeirra, fagfólk er sinnir þjónustu við þá og annað áhugafólk um velferð einhverfra.

 1. gr. 

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins, en stjórn þess fer með framkvæmdavald milli aðalfunda. 

 1. gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, sem kjörnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn.  Annað hvert ár skulu kjörnir tveir í stjórn.  Skal annar þeirra vera formaður stjórnar og skal hann kjörinn sérstaklega til þeirra starfa.  Hitt hvert árið skulu kjörnir þrír til setu í stjórn.  Stjórn skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti en hvað formann varðar.  Hvert ár skal kjörinn einn varamaður í stjórn til tveggja ára. 

Enginn má sitja í stjórn sem aðalmaður lengur en þrjú kjörtímabil samfellt.

Stjórn félagsins kveður félagsmenn til starfa í ýmsum nefndum, m.a. fræðslunefnd, skólanefnd, atvinnu- og tómstundanefnd og fjáröflunarnefnd, starfshópum eða sem fulltrúa á vegum félagsins eftir tilmælum aðalfundar og því sem verkefni félagsins gefa tilefni til. Nefndirnar og starfshópar skulu vera stjórn félagsins til ráðuneytis og aðstoðar við þau verkefni sem þeim eru falin af stjórninni.

Stjórn félagsins skal miða að því að viðeigandi fjöldi einstaklinga innan einhverfurófsins sé í nefndum og starfshópum innan félagsins, sem og aðrir aðilar sem eiga einhverfutengdra hagsmuna að gæta hverju sinni, og slíkt hið sama skal gilda um skipanir og tilnefningar út á við að hálfu félagsins.

Aðalfundur kýs til tveggja ára í senn tvo skoðunarmenn ársreikninga.

 1. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn í mars eða aprílmánuði ár hvert.  Stjórn félagsins skal boða til hans með tilkynningu á heimasíðu og facebook síðu samtakanna með minnst 10 daga fyrirvara. Tilkynningu skal einnig senda í tölvupósti til þeirra félagsmanna sem eru með skráð tölvupóstfang hjá samtökunum. Í fundarboði skal þess sérstaklega getið ef fram hafa komið tillögur til breytinga á lögum þessum.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

a)       Kosning fundarstjóra og fundarritara.

b)      Skýrsla stjórnar um störf félagsins næst liðið starfsár.

c)       Skýrslur nefnda, starfshópa og fulltrúa á vegum félagsins um störf unnin næst liðið starfsár.

d)      Ársreikningur næst liðins starfsárs lagður fram og borinn upp til samþykktar.

e)       Breytingar á lögum félagsins.

f)       Ákvörðun árgjalds fyrir næsta starfsár.

g)      Kjör stjórnar og skoðunarmanna ársreikninga.

h)      Önnur mál.

 1. gr. 

Á aðalfundi ræður kosningu einfaldur meirihluti greiddra atkvæða.  Til lagabreytinga þarf þó atkvæði meirihluta atkvæðisbærra manna á fundinum.  Tillögur til breytinga á lögum þessum verða því aðeins bornar undir atkvæði að stjórn félagsins hafi fengið þær í hendur fyrir 1. dag marsmánaðar á viðkomandi ári og þeirra hafi verið getið í skriflegu fundarboði. 

 1. gr. 

Stjórn félagsins skal boða til almennra félagsfunda eigi færri en þriggja á hverju starfsári.

Stjórn skal beita sér fyrir því að innan vébanda félagsins starfi hópar aðstandenda einhverfra. 

 1. gr. 

Fjárhagsár félagsins er almanaksárið.

Tekjum félagsins skal einungis varið til framgangs markmiða þess, sbr. 3. gr. Laga þessara, það er til heilla fyrir einhverfa sem heildar. 

 1. gr. 

Verði félaginu slitið skulu eignir þess fengnar félagsmálaráðuneyti til varðveislu, þar til annað félag sem ótvírætt telst arftaki þessa félags, verður stofnað og fær þá það félag fullt eignarhald eignanna. 

 1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda á þeim aðalfundi er þau hljóta samþykki.  Jafnframt falla úr gildi frá sama tíma eldri lög félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 2. júní 2021.