Samþykktir Einhverfusamtakanna fta.

Samþykktir Einhverfusamtakanna fta.

 1. gr. 

Félagið heitir Einhverfusamtökin fta. og starfar á landsgrundvelli.  Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

Að fenginni skráningu í almannaheillafélagaskrá samkvæmt ákvæðum laga nr. 110/2021, um félög til almannaheilla, skal aftan við heiti félagsins aukið skammstöfuninni fta., sem stendur fyrir „félag til almannaheilla“. 

 1. gr. 

Með einhverfu fólki í samþykktum þessum er átt við einstaklinga innan einhverfurófsins í víðum skilningi.

 1. gr.

Tilgangur félagsins er að gæta réttar einhverfs fólks í hvers kyns hagsmunamálum og veita því þar með jafnt tækifæri til velsældar á við aðra. Í því skyni á félagið eftir bestu getu að:

a)       Gæta réttar einhverfs fólks í hvers kyns hagsmunamálum.

b)      Stuðla að því að einhverft fólk fái næga og ákjósanlega þjónustu, svo sem greiningu, aðgengi að þjálfun (t.d. iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, talþjálfun), kennslu/menntun, atvinnu og ýmsum stuðningsúrræðum.

c)       Þrýsta á um menntun og sérþjálfun fólks í greiningu, þjálfun og annarri þjónustu við einhverft fólk.

d)      Vera vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning.

e)       Standa reglulega fyrir fræðslu.

f)       Kynna einhverfu og hagsmunamál einhverfs fólks fyrir stjórnvöldum.

g)      Annast samstarf og tengsl við sambærileg innlend og erlend félagasamtök.

h)      Tryggja að þegar áunninn árangur glatist ekki.

Félaginu er ekki ætlað að hafa með höndum atvinnustarfsemi. Því er þó heimilt að gefa út og selja fræðslu- og kynningarefni, sem samræmist framangreindum tilgangi. Slík starfsemi skal aðeins vera í þeim mæli að óverulega fjárhagslega þýðingu hafi fyrir félagið.

Félagið skal eiga aðild að Öryrkjabandalagi Íslands og Landssamtökunum Þroskahjálp.

 1. gr.

Félagar geta verið einhverft fólk, aðstandendur þess og aðrir sem vilja vinna að markmiðum félagsins  á forsendum einhverfs fólks.

Stjórn félagsins tekur afstöðu til umsókna um félagsaðild og heldur félagaskrá. Stjórn félagsins skal fella félaga af skrá ef hann er í vanskilum með félagsgjald síðast liðinna tveggja ára. Stjórn er heimilt með skriflegum hætti að framselja framangreind hlutverk sín til tiltekins aðila innan stjórnar eða starfsmanns félagsins.

Félagar bera ekki persónulega ábyrgð á skuldum eða öðrum skuldbindingum félagsins nema með félagsgjaldi sínu.

 1. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins, en stjórn þess fer með framkvæmdavald milli aðalfunda.

Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einvörðungu skráðir félagar. Ekki má framselja atkvæðisrétt sinn eða fela öðrum umboð til að fara með hann.

 1. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm einstaklingum, sem kjörnir skulu á aðalfundi til tveggja ára í senn, er skulu vera fjár síns ráðandi. Leitast skal við að stjórnin endurspegli samsetningu félagsins. Annað hvert ár skulu tvö kjörin í stjórn.  Skal annað þeirra vera formaður stjórnar og vera kjörið sérstaklega til þeirra starfa.  Hitt árið skulu þrjú kjörin til setu í stjórn. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti en hvað formann varðar. Stjórn er þó heimilt að kjósa varaformann úr sínum röðum er verður starfandi formaður á meðan formanni er ekki kleift að sinna þeim störfum. Hvert ár skal kjörinn einn varamaður í stjórn til tveggja ára. 

Óheimilt er að sitja í stjórn sem aðalmaður lengur en sex ár samfellt. Hlutaðeigandi má þó ljúka óloknu kjörtímabili.

Stjórn kemur fram fyrir hönd félagsins og meirihluti hennar ritar firma þess. Stjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra, er skal vera fjár síns ráðandi, og getur veitt honum prókúruumboð. Framkvæmdastjóra er heimilt að ráða annað starfsfólk með leyfi stjórnar.

Stjórn félagsins kveður fólk til starfa í ýmsum nefndum og starfshópum eða sem fulltrúa á vegum félagsins eftir þörfum. Nefndirnar og starfshópar skulu vera stjórn félagsins til ráðuneytis um málaflokka sína og aðstoðar við þau verkefni sem þeim eru falin.

Stjórn skal gæta þess að einhverft fólk eigi beina aðkomu að eigin málum, svo sem með því að skipa einhverft fólk í nefndir og starfshópa eftir því sem við á.

Aðalfundur kýs til tveggja ára í senn tvo skoðunarmenn ársreikninga, er skulu vera fjár síns ráðandi.

Krafa um að einhver í embætti sé fjár síns ráðandi nær yfir alla embættissetuna. Hlutaðeigandi víkur sjálfkrafa úr því embætti á meðan skilyrðið er ekki uppfyllt. 

 1. gr.

Aðalfundur félagsins skal haldinn í mars- eða aprílmánuði ár hvert.  Stjórn félagsins skal boða til hans með tilkynningu á heimasíðu og Facebook-síðu samtakanna með minnst 10 daga fyrirvara. Tilkynningu skal einnig senda í tölvupósti til þeirra félaga sem eru með skráð netfang hjá samtökunum. Í fundarboði skal þess sérstaklega getið ef fram hafa komið tillögur til breytinga á samþykktum þessum, eða ef komið hefur fram tillaga um slit á félaginu.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

a)       Kosning fundarstjóra og fundarritara.

b)      Skýrsla stjórnar um störf félagsins á starfsárinu sem er að ljúka.

c)       Ársreikningur síðastliðins árs lagður fram og borinn upp til samþykktar.

d)      Breytingar á samþykktum félagsins, ef við á.

e)       Afgreiðsla á tillögu um slit félagsins, ef við á.

f)       Ákvörðun félagsgjalds fyrir næsta starfsár.

g)      Kjör stjórnar.

h)      Kjör skoðunarmanna ársreikninga.

i)        Önnur mál.

Stjórn félagsins getur boðað til aukaaðalfundar ef brýna nauðsyn ber til. Aukaaðalfundur skal boðaður með dagskrá á sama hátt og árlegur aðalfundur. Um atkvæðisrétt og kosningu á aukaaðalfundi gilda sömu reglur og á aðalfundi.

 1. gr.

Á aðalfundi ræður kosningu einfaldur meirihluti greiddra atkvæða nema þegar samþykktir þessar kveða sérstaklega á um annað hlutfall. Til breytinga á samþykktum félagsins sem og til slita þess þarf þó að lágmarki ¾ hluta greiddra atkvæða aðalfundar. Tillögur til breytinga á samþykktum þessum eða til slita á félaginu verða því aðeins bornar undir atkvæði að stjórn félagsins hafi fengið þær í hendur fyrir 1. dag febrúarmánaðar á viðkomandi ári og þeirra hafi verið getið í skriflegu fundarboði þess aðalfundar.

 1. gr.

Stjórn félagsins skal með venjubundnum hætt og hæfilegum fyrirvara boða til funda eigi færri en tvo á ári.

Stjórn skal beita sér fyrir því að innan vébanda félagsins starfi hópar einhverfs fólks.

 1. gr.

Fjárhagsár félagsins er almanaksárið.

Tekjum félagsins skal einungis varið til framgangs tilgangs og markmiða þess, sbr. 3. gr.

Tekjur félagsins geta verið félagsgjöld, styrkir, gjafir, önnur framlög og sala á fræðslu og kynningarefni samkvæmt 2. málsgrein 3. greinar. 

Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir skoðunarmenn reikninga eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund.

 1. gr.

Ákvörðun um slit félagsins verður aðeins tekin á aðalfundi.  Standi eignir eftir þegar upp hafa verið gerðar allar skuldir og skuldbindingar félagsins skulu þær eignir við slit renna til Landssamtakanna Þroskahjálpar, sem verja skal eignunum til verkefna sem samrýmast tilgangi skv. 3. gr. Þeim aðalfundi er heimilt að ráðstafa eignunum með öðrum hætti með ákvörðun sé það gert mótatkvæðalaust og sú ráðstöfun samrýmist jafnframt tilgangi félagsins.

 1. gr.

Samþykktir þessar öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda á þeim aðalfundi er þær hljóta samþykki.  Jafnframt falla úr gildi frá sama tíma eldri lög félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 25. apríl 2022.